دشمن ما همین جاست!

 آراس، یکی از شعارهایی که دراعتراضات اخیر باب شده بود شعار «دشمن ما همینجاست. دروغ میگن آمریکاست» که ازنوع قضاوت برخی ازمردم درباره علت یا علل وضعیت و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره خبر می دهد. گیجی، بی تدبیری، عدم استراتژی مشخص و فراگیر، فسادبزرگ و سرطانی و موارد دیگر از اموری است که […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies